Bookmark and Share

Štafeta požárních dvojic

Vydáno dne 07. 02. 2011 (6164 x přečteno)

Každé družstvo může postavit jednu (4 členové družstva nastoupení ve dvojstupu + velitel stojící vlevo) nebo dvě štafety ve dvou variantách:


a) 4 + velitel = 1. štafeta, 4 + velitel = 2. štafeta,
b) dvě čtveřice + jeden velitel = velitel je společný pro obě štafety, stojí vlevo u levé štafety a na jeho doběhnutí vybíhají první dvojice obou štafet, započítává se čas lepší štafety („jedna ze čtveřic + velitel“).
V případě dvou štafet, vykonávají disciplínu obě současně, soutěž probíhá ve dvou drahách a jako výsledný čas družstva se započítává čas lepší štafety.

Materiální zabezpečení
- 2 hydrantové nástavce, pořadatel zajistí jejich pevné zajištění proti převrhnutí
- 2 přechody B 75 / C 52
- 2 hadice C 52, min. délka 9,5 m (nikoli cvičné)
- 2 proudnice C 52
- 2 kužely pro označení mety (z bezp. důvodů není možno použít praporky nebo jiné ostré předměty)

     Proudnici a hadici včetně přechodu může mít kolektiv vlastní, hydrantové nástavce dodává pořadatel.
     Proudnice C 52 nesmí být zaměňována se štafetovou proudnicí, nelze použít také proudnice C 52 různým způsobem upravované (zkracované apod.)

Popis dráhy
     2 m od startovní čáry je hadice C v kotouči spojkami vzad a vlevo od ní je položena proudnice C (viz nákres).
     20 m od startovní čáry je vyznačena čára a na ní je umístěn hydrantový nástavec s přechodem (směr natočení nástavce je libovolný), 9 m od něj je vyznačena čára pro odložení proudnice a 15 m od hydrantového nástavce je vyznačena meta (např. praporkem).

Provedení štafety požárních dvojic
     Na signál startéra vyběhne velitel, oběhne metu a vrátí se na startovní čáru. Při obíhání mety velitelem nebo jiným členem štafety je zakázáno se jí dotknout jakoukoliv částí těla. Žádný z členů štafety nesmí provést oběhnutí okolo mety tzv. „úkrokem“. To znamená, že nesmí mít v žádném okamžiku metu při obíhání po levé ruce.

     První dvojice se po vyběhnutí vyzbrojí nářadím a doběhne k hydrantovému nástavci. Jeden z nich rozvine hadici tak, aby kotouč hadice dopadl za vyznačenou čáru a připojí ji na hydrantový nástavec. Upřesnění způsobu rozvinutí a napojení hadice na hydrantový nástavec: soutěžící vyzbrojený hadicí ji u hydrantového nástavce rozvine tak, že podá za úrovní hydrantového nástavce (směrem k metě) jednu koncovku soutěžícímu, který nese proudnici. Po tomto rozvinutí provede napojení na hydrantový nástavec.
Druhý hadici rozloží, připojí na ni proudnici a odloží ji tak, aby kteroukoliv svou částí ležela na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě. Po skončení činnosti oba oběhnou metu a vrátí se na startovní čáru.
     Po návratu první dvojice na startovní čáru vybíhá dvojice druhá. Oběhne metu a při cestě zpět jeden člen v libovolném pořadí odpojí proudnici, přeloží jednou hadici a odpojí ji od hydrantového nástavce. Neodpojení proudnice nebo hadice členem družstva, který hadici překládá se hodnotí jako chybné – 10 tb. Druhý bez pomoci musí hadici úplně svinout do dosažení úrovně hydrantového nástavce.
     Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší než je průměr kotouče hadice. Upřesnění svinování: soutěžící, který hadici svinuje, může začít svinovat v kterémkoli okamžiku po přeložení hadice, avšak za dodržení podmínky, že obě půlspojky hadice má před zahájením svinování před sebou ve směru k hydrantu.

     Při překládání hadice nesmí druhý člen prvnímu žádným způsobem pomáhat, nesmí tedy hadici ani držet, provlékání či prohazování hadice jakýmkoliv způsobem pod kteroukoli z částí těla závodníka nebo podbíhání závodníka je zakázáno. Po skončení činnosti se oba vrací s nářadím zpět za startovní čáru. Pokus skončí proběhnutím posledního závodníka s nářadím cílem, nářadí se v cíli neodhazuje. Opustit prostor startu může družstvo až na pokyn rozhodčího, který provede kontrolu správně svinuté hadice.
     Každý člen soutěžního družstva musí oběhnout metu a musí se podél hadicového vedení, oběhové mety a hydrantového nástavce pohybovat po levé straně, tedy po své pravé ruce. Pokud se při cestě k metě rozpadne kotouč hadice před dosažením úrovně hydrantového nástavce, musí ho soutěžící opět svinout, teprve poté může v činnosti pokračovat, podobně i při cestě se sbalenou hadicí od hydrantového nástavce do cíle.

Počet rozhodčích

1 rozhodčí disciplíny
1 startér
4 pomocní rozhodčí
6 časoměřičů
1 zapisovatel

Hodnocení

     Základem pro hodnocení je čas naměřený od zadání signálu startéra do proběhnutí posledního závodníka cílem. K tomu se připočítávají trestné sekundy za každý případ:
- za pomoc při svinování hadice     10 sekund

     Pomocí při svinování hadice se rozumí aktivní pomoc soutěžícího, který hadici přeložil a odpojil od proudnice a hydrantového nástavce. Tento se po ukončení své činnosti (nebo i během ní) nesmí zabývat např. rovnáním hadice (pokud tuto hadici nerovná již při překládání), jejím přidržováním apod.

- předčasné vyběhnutí každého člena kromě velitele   10 sekund
(předčasné vyběhnutí velitele se hodnotí jako předčasný start – při druhém chybném startu velitele je pokus příslušné štafety hodnocen jako neplatný)

     Předčasným vyběhnutím člena štafety se rozumí i taková situace, kdy před svým vyběhnutím (než proběhne velitel nebo poslední člen předchozí dvojice) soutěžící posune nohu na startovní čáru. Předčasný start se hodnotí pro každého člena štafety zvlášť – max. počet 40 tb. u jedné štafety.
     Při hodnocení předčasného startu velitele:
- pokud je velitel jednotný pro obě štafety, platí jeho předčasný start pro obě štafety
- pokud má každá štafeta svého velitele, platí jeho předčasný start pouze pro štafetu, ke které velitel přísluší. V tomto případě se vrací oba velitelé na start, chybný start se však počítá pouze tomu veliteli, který jej způsobil.

- nesvinutí rozpadnutého kotouče (tj. mezi startovní čárou a hydr. nástavcem při cestě k metě a mezi hydrantovým nástavcem a cílovou čárou při cestě do cíle) 10 sekund

     Rozpadnutím kotouče se rozumí každá situace, při které hadice přestane mít celistvý tvar hadice smotané v kotouči (např. konec hadice delší než její průměr, vypadnuté vnitřní závity ze středu smotané hadice apod.).
     Pokud hadice závodníkovi po proběhnutí cílem upadne a rozvine se, není možno zkontrolovat její svinutí a bude hodnoceno jako nesvinutí rozpadnutého kotouče.

- nerozložení hadice tak, aby proudnice (jakákoli její část) ležela nejméně na vyznačené čáře        10 sekund

      Událost, kdy proudnice leží na vyznačené čáře, je definována tak, že jakákoliv část proudnice se musí dotýkat vyznačené čáry pro odložení.

- nesprávné napojení hadice na hydrantový nástavec nebo nesprávné spojení hadice a proudnice       10 sekund

     Nesprávným napojením se rozumí napojení na jeden ozub, popř. situace, kdy soutěžící sice hadici na hydrantový nástavec napojí, po jeho odběhnutí a natažení hadice se však hadice samovolně odpojí.

- nesprávné rozvinutí hadice u hydrantového nástavce  10 sekund

     Není možno podat půlspojku hadice druhému soutěžícímu před dosažením úrovně hydrantového nástavce (druhý soutěžící se jí před dosažením úrovně hydr. nástavce nesmí dotknout). Porušení tohoto pravidla bude posuzováno jako nesprávné rozvinutí hadice u hydrantového nástavce.

- neoběhnutí nebo nesprávné oběhnutí mety   10 sekund

     Situace, kdy kterýkoliv ze soutěžících (včetně velitele) ve snaze zkrátit si běžeckou dráhu neoběhne metu, nebo se jí při obíhání dotkne kteroukoliv částí těla. Oběhnutí mety tzv. úkrokem je hodnoceno jako nesprávné oběhnutí mety.

- neúplné svinutí hadice do dosažení úrovně hydrantového nástavce 
  (tj. mezi metou a nástavcem)     10 sekund

     Neúplným svinutím hadice se rozumí takové svinutí hadice, kdy jeden nebo oba konce hadice jsou delší, než je průměr smotané hadice.

- hození hadice (smotaného kotouče v cíli nebo koncovky hadice při překládání u hydr. nást.) nebo proudnice (na čáře nebo v cíli)    10 sekund

     Hozením proudnice na čáře odložení se myslí úmyslné hození proudnice, nikoliv situace, kdy soutěžící špatně odhadne vzdálenost nebo rychlost běhu a proudnice je mu po natažení hadice vytržena z ruky.

- chození po nesprávné straně hadicového vedení, mety nebo hydrantového nástavce 
  (za každý případ)       10 sekund

     Při chození se musí soutěžící pohybovat po levé straně vedení, mety nebo hydr. nástavce. Příklady špatného chození, které je trestáno 10 sekundami:
- soutěžící při běhu přeskočí neúplně rozvinutou hadici
- soutěžící přejde neúmyslně na druhou stranu hadice (trestá se každý takový případ, i vícekrát u jednoho soutěžícího). Trestá se i pouhé překročení hadice jednou nohou.
- soutěžící při běhu přeběhne hydrantový nástavec a musí se k němu vrátit zpět
- soutěžící z nějakého důvodu půjde pozpátku - v tu chvíli se pohybuje po pravé straně vedení – myšleno ve směru chůze, i když má vedení po pravé ruce
- soutěžící oběhne metu tzv. úkrokem (otočkou kolem své osy o 180 stupňů za metou)
- pokud při motání hadice soutěžící přejde na její pravou stranu
- pokud soutěžící zapomene odpojit hadici od hydrantového nástavce a poté se k němu vrátí a odpojí ji (pokud se vrátí tak, že bude mít hydrant po pravé ruce, je to v pořádku, ale musí potom znovu oběhnout i metu)
Špatné chození se týká i velitele v případě nesprávného oběhnutí kolem hydrantového nástavce, mety a nářadí položeného na přípravné čáře.
     Situace, kdy se soutěžící při připojení hadice na hydrantový nástavec otočí tak, že má hadici po levé ruce, se hodnotí jako správné provedení, pokud přitom stojí na místě (nesmí udělat krok směrem od mety k hydrantovému nástavci).
     Situace, kdy soutěžící při plnění úkolu šlápne na hadici, není hodnocena jako chození po nesprávné straně hadicového vedení.


- nesprávné svinutí hadice (dvojité přeložení, delší konce než průměr hadice) 
  (za každý případ)       10 sekund

     Pokud soutěžící začne svinovat hadici dříve než po přeložení hadice.
     Příklad dvojitého přeložení ukazuje obr.
     Nesprávným svinutím hadice se rozumí i stav, kdy hadice není svinuta „natěsno“ a má vnitřní průměr volného středu takové velikosti, že jím projde půlspojka proudnice C 52, aniž by se kotouč rozpadl. Tuto situaci kontroluje rozhodčí v cíli po doběhnutí závodníka s hadicí do cíle.
     Delší konec, než je průměr hadice znamená i situaci, kdy je hadice smotána dle obr. (venkovní konec hadice přesahuje půlspojku vnitřního konce hadice), kdy venkovní konec hadice přesahuje vnitřní půlspojku o více než průměr smotané hadice. Hodnotí se způsobem uvedeným na obr.


- nesprávné odpojení proudnice nebo hadice od hydrantového nástavce
  (odpojení jiným členem družstva, než který má tuto činnost předepsánu)
  (za každý případ)       10 sekund

     Nesprávným odpojením se rozumí také situace, kdy soutěžící při odpojení hadice ji neodpojí od přechodu, ale odpojí přechod z hydrantového nástavce i s hadicí a hadice je s tímto přechodem smotána a donesena do cíle. Pokud soutěžící, který hadici odpojuje přechod odpojí z hadice a napojí zpět na hydrantový nástavec, nejedná se o chybu.

Pokus je neplatný:

- pokud poslední členové družstva neproběhnou s nářadím cílem

     Např. když soutěžící odloží materiál (hadici nebo proudnici) na přípravnou čáru nebo na cílovou čáru, nebo pokud jim před proběhnutím cílem hadice nebo proudnice vypadne z ruky. I když se pro upadnutý materiál vrátí, zůstává chyba dle tohoto pravidla.

- v případě nesvinutí hadice vůbec

     Definice nesvinuté hadice: pokud ji soutěžící pouze např. přenese přes úroveň hydrantového nástavce nějakým způsobem poskládanou, popř. ji motá takovým způsobem, že hadice nemá tvar smotané hadice (přibližně kruhový tvar - viz.obr.).

- v případě, že závodník opustí prostor cíle bez pokynu rozhodčího (bez provedení kontroly správnosti svinutí hadice)

     Pokud po proběhnutí cílem soutěžícímu vypadne hadice z ruky a částečně se rozvine nebo rozpadne, je hodnoceno jako nesvinutí rozpadnutého kotouče.

- v případě provlékání či prohazování hadice pod tělem závodníka, který hadici svinuje nebo v případě podbíhání závodníka
- nedokončí-li soutěžící disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla započata