Bookmark and Share

Štafeta 4 x 60 m

Vydáno dne 07. 12. 2010 (5893 x přečteno)

Štafeta se uskuteční v jedné nebo více drahách současně. Každá dráha je 2,5 m široká a je rozdělena na 4 úseky po 60 m. Dráhy musí být dostatečně povrchově rovné, především však bezpečné. O použití travnaté dráhy rozhodne pořadatel. Všechny dráhy musí mít cíl v jedné rovině. V okresních nebo obvodových kolech určuje pořadatel, jakým způsobem na sebe navazují jednotlivé úseky (v přímce, protisměrným způsobem – člunkově, ovál), ve vyšších kolech se štafeta provádí na oválu. Doba na přípravu pokusu je 5 min.


Složení soutěžního družstva
     Družstvo připraví ze svých členů 2 čtyřčlenné štafety, každý může být zařazen pouze v jedné štafetě a na jednom úseku. Do hodnocení se počítá lepší z časů dosažených oběma štafetami. Každá štafeta má jen jeden pokus. Soutěží-li na každé z obou drah jiné družstvo, musí si pro pokus druhé štafety dráhy vyměnit.

Materiální zabezpečení
- kladina – délka 4 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny, 2 ks podpěr, 1 náběhový a 1 sbíhavý (2 m dlouhý, 0,25 m široký, se vzdáleností latěk po 0,35 m od vrchu kladiny)
- bariéra – výška 1,50 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm
- přenosný ruční hasící přístroj – PHP práškový 6kg prázdný
- 2 hadice C 52 (mohou být i cvičné), min. délka 9,5 m, spojky DIN (nikoliv ROTT), min. plošné šířky 65 mm ± 3 mm
- 1 rozdělovač (povoleny podpěry do 60 mm od tělesa rozdělovače, všechny tři stejné, ostatní úpravy nejsou povoleny)
- 1 proudnice C – štafetová, minimální délka 0,25 m, minimální hmotnost 0,20 kg
- příčné břevno s výplní – výška 0,80 m, šířka 1,8 – 2 m, tloušťka min. 40 mm
- pevná podložka – rozměry 0,80 x 0,80 x 0,03 m pro odložení PHP

     Úpravou rozdělovače se rozumí např. pokud nemá všechny půlspojky na hrdlech, pokud nemá všechny kohouty, pokud kohouty rozdělovače nejsou funkční, pokud je rozdělovač dodatečně zatížen (vylití vnitřku rozdělovače betonem nebo jiným druhem zátěže), pokud v půlspojkách rozdělovače jsou vloženy předměty, které nejsou součástí rozdělovače (pěnovky, houbičky apod.), pokud rozdělovač nemá těsnící gumy atd. Snížení kohoutů rozdělovače není bráno jako úprava, pokud rozdělovač zůstane plně funkční.
     PHP na štafetu dodává pořadatel soutěže – není možno startovat s vlastním PHP.


Překážky a jejich umístění
    
Na prvním úseku ve vzdálenosti 21 m od startu se postaví kladina. Na konci sbíhavého můstku se vyznačí ohraničující čára.
     Na druhém úseku ve vzdálenosti 30 m od etapové čáry úseku se postaví bariéra pro chlapce o výšce 1,50 m nebo příčné břevno s výplní o výšce 0,80 m pro dívky a mladší kategorii.
     Na třetím úseku ve vzdálenosti 30 m od etapové čáry se postaví přenosný ruční hasící přístroj (prázdný), 5 m od něj je pevná podložka o rozměrech 0,8 x 0,8 m pro postavení R PHP. Síla podložky je max. 3 cm.
     Na čtvrtém úseku ve vzdálenosti 25 m od etapové čáry jsou postaveny v kotoučích dvě hadice C – mohou být i cvičné, směr spojek je libovolný, mezi jejich ozuby musí být prostor na proložení archu papíru, půlspojky se nesmějí dotýkat země.
     45 m od etapové čáry je postaven rozdělovač v základním postavení (ventily nahoru, natočení spojek libovolné).

     Pozn.: Hadice musí být svinuty v kotouči, nesmí být konce hadic odmotány a půlspojky nesmí být položeny na zemi proti sobě.
     Pro kategorii starší – chlapci je na druhé dráze postavena bariéra 1,5 m, i když je v této štafetě zařazen na druhém úseku chlapec, který by věkově měl patřit do kategorie mladších.
     Překážky na dráze musí být dostatečně ukotveny, pokud to umožňuje povrch dráhy.


Provedení štafety 4 x 60 m
   
 Na pokyn rozhodčího disciplíny se soutěžící podle vlastní dohody rozmístí do jednotlivých úseků. Soutěžící v prvém úseku se postaví se štafetou před startovní čáru v libovolném postavení. Soutěžící na ostatních úsecích se mohou postavit na začátek rozběhového území, které je max. 5 m před začátkem předávacího území. Na signál startéra běží první soutěžící ke kladině, přeběhne ji a v předávacím území předá štafetu druhému soutěžícímu. Ohraničující čára označuje konec sbíhavého můstku. Z důvodu bezpečnosti musí být kladina překonána tak, že při sbíhání musí soutěžící minimálně 1 x šlápnout na můstek a následně seskočit za ohraničující čáru. Je-li kladina chybně překonána (např. pád) soutěžící se může vrátit a kladinu znovu překonat.
     Soutěžící na druhém úseku převezme štafetu, běží k překážce, překoná ji a v předávacím území předá štafetu třetímu.
     Soutěžící na třetím úseku po převzetí štafety běží k přenosnému ručnímu hasícímu přístroji, který přenese k označenému místu s podložkou, na kterou ho postaví a v předávacím území předá štafetu čtvrtému soutěžícímu. Pokud R PHP spadl před předáním štafety, může se soutěžící ve třetím úseku vrátit a znovu jej postavit.
Soutěžící na čtvrtém úseku po převzetí štafety běží k hadicím, které rozloží a spojí libovolným způsobem a v libovolném pořadí (není přesně určeno, který z úkonů se musí provést jako první – rozložení nebo spojení), jednu spojku připojí k rozdělovači a na druhou spojku připojí štafetovou proudnici. Při napojování hadice na rozdělovač nesmí být tento nesen. Spojky musí být spojeny na oba ozuby a v průběhu plnění disciplíny se nesmí rozpojit. S napojenou proudnicí proběhne cílem tak, že viditelně drží buď proudnici nebo hadici. K odpojení proudnice v cíli může dojít teprve na pokyn rozhodčího.
     Štafeta se v průběhu disciplíny nesmí přenášet v ústech a může se předávat jen z ruky do ruky. Pro hodnocení chybné předávky je vždy rozhodující postavení proudnice při předávce. Při upadnutí štafety v okamžiku předávky ji může zvednout jenom předávající. Nepřekoná-li kterýkoliv člen překážku, může se vrátit a znovu ji překonat.

     Pravidlo o rozhodujícím postavení proudnice při předávce neplatí pouze v případě, že je štafeta rozměřena člunkově. V tomto případě platí, že pro posouzení správné předávky jsou rozhodující nohy závodníka (závodník stojí mimo vytýčené území a nesmí do něj došlápnout před dokončením předávky). Předpokládá se přitom, že vytýčené dráhy štafety jsou v délce 60 m bez vyznačených předávacích území.

     Čas se měří od signálu startéra soutěžícímu na prvním úseku do proběhnutí soutěžícího na čtvrtém úseku cílovou čárou.


Počet rozhodčích

1 rozhodčí disciplíny
3 rozhodčí na předávkách pro jednu dráhu
1 startér
1 cílový rozhodčí
pomocník startéra
3 časoměřiči pro jednu dráhu
4 etapoví rozhodčí
1 zapisovatel

Hodnocení

Pokus je neplatný, nejsou-li splněny předepsané podmínky:
a) seskočí-li nebo spadne-li soutěžící z kladiny před ohraničující čárou (konec sbíhavého můstku) a znovu ji nepřekoná nebo nepřekoná-li ji předepsaným způsobem (např. dotyk můstku při sbíhání, nepřekonání překážky s proudnicí),

     Za  správné překonání se považuje doskočení za ohraničující čáru, tzn. pokud soutěžící při doskoku došlápne na ohraničující čáru, je hodnoceno jako neplatný pokus.

b) překážka na druhém úseku může být překonána libovolným způsobem, nesmí však být k jejímu překonání použito cizí pomoci nebo zavětrovacích vzpěr u bariéry – skok plavmo přes překážku je zakázán,

     Zavětrovací vzpěrou je myšlena šikmá spojnice mezi nohou bariéry a bariérou. Pro překonání překážky platí taktéž pravidlo o překonání s proudnicí, tzn. pokud proudnice vypadla závodníkovi před bariérou, on se pro ni vrátí a nepřekoná znovu bariéru i s proudnicí, je hodnoceno jako neplatný pokus.

c) pokud předepsaný R PHP při předání štafety stojí mimo podložku nebo vyznačenou plochu – dotýká se země nebo spadl-li před předáním štafety soutěžícímu na čtvrtém úseku (spadne-li R PHP po předání štafety, pokus je platný)

PHP musí stát na podložce tak, aby se přitom nedotýkal země, tzn. může přesahovat obrys podložky.

d) nespojí-li soutěžící spojky nebo jsou-li spojky zapojeny jen na jeden ozub, nebo se v průběhu disciplíny rozpojí

     Při kontrole spojení hadic nebo jejich napojení na rozdělovač nebo proudnici se jich nesmí rozhodčí žádným způsobem dotýkat. Spojky jsou správně spojeny tehdy, jestli jsou všechny zuby půlspojek v drážkách protější půlspojky a jsou otočeny tak, že je spoj pevný. Rozhodčí nehodnotí, je-li spoj půlspojek dotažen až do konce.

e) spadne-li soutěžícímu štafeta před překážkou, kterou soutěžící následně překoná bez této štafety, a nevrátí-li se zpět pro štafetu a překážku opět nepřekoná (vrátí-li se soutěžící pro štafetu a překážku znovu překoná, je pokus platný),
f) kříží-li soutěžící dráhu nebo ztěžuje-li plnění disciplíny jinému soutěžícímu ve druhé dráze, nebo použije-li sousední dráhu ke zkrácení vzdálenosti

     Křížením dráhy se myslí např. vběhnutí soutěžícího, který právě předal štafetu, do druhé dráhy, ve které v tu chvíli běží soutěžící z jiného družstva (platí pokud tímto způsobem druhého soutěžícího omezil nebo jinak poškodil).
     Zkrácením dráhy se rozumí vyběhnutí soutěžícího z jeho dráhy za účelem zkrácení dráhy (ve své podstatě možné pouze v oblouku oválu při vyběhnutí z vnější dráhy do vnitřní). Neplatí např. při vyběhnutí z dráhy za účelem oběhnutí překážky pro možnost jejího nového překonání apod.

g) je-li štafeta – proudnice předána mimo předávací území; zvedne-li štafetu při upadnutí v okamžiku předávky soutěžící, kterému je předávána, je-li při předávání nebo při překonávání překážky hozena nebo nesena v ústech

Předávka začíná okamžikem, kdy proudnici drží předávající i přebírající a končí okamžikem, kdy proudnici drží pouze přebírající. Celá předávka musí proběhnout v předávacím území, v rozběhovém území se proudnice nesmí přebírající dotknout.
     Zákaz nesení štafety v ústech není omezen jen na překonávání překážek, ale na celý průběh plnění disciplíny.

h) startuje-li ve štafetě kterýkoliv soutěžící dvakrát

Soutěžící nesmí startovat v obou štafetách, i když by např. běžel v každé štafetě jinou dráhu. Doporučení rozhodčím – nechat nastoupit na dráhu celý kolektiv (obě štafety), každý úsekový rozhodčí si potom pohlídá, který soutěžící mu běží v jeho posuzované dráze.

ch) pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu družstvu jiná osoba

     Toto pravidlo platí i pro případ, kdy po odstartování štafety vedoucí vběhne do dráhy, aby v ní položil nebo upravil rozdělovač, nachystal na správné místo PHP apod.
     Pravidlo platí také pro případ, kdy vedoucí kolektivu nebo jiná osoba běží vedle dráhy a tím vede soutěžícího.

i) odpojí-li soutěžící na čtvrtém úseku proudnici v cíli před kontrolou a pokynem rozhodčího; nebyla-li připojena vůbec; byla-li při průběhu cílem držena současně proudnice i hadice

     Držení proudnice musí být takové, aby bylo možno jednoznačně určit, zda je proudnice při proběhnutí cílem napojena nebo ne. Musí být držena buď za proudnici nebo za hadici, nesmí být držena za spoj půlspojek nebo oběma rukama – jednou za hadici a jednou za proudnici. Může být držena např. proudnice oběma rukama.
 
j) pokud nářadí zasahuje do druhé dráhy a brání v plnění pokusu v druhé dráze,

Např. rozvinutí hadic takovým způsobem, že tyto zasahují do vedlejší dráhy a rozhodným způsobem omezují v plnění disciplíny jiného závodníka.

k) pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zahájena

     Např. pokud soutěžícímu upadne v průběhu plnění disciplíny přilba, musí přerušit plnění disciplíny, nasadit si ji a teprve potom pokračovat v plnění disciplíny. Není přípustné, aby ji jen vzal do ruky, plnil disciplínu bez ní a před ukončením pokusu si ji nasadil – pokus bude hodnocen jako neplatný.
     Pokud soutěžící odstartuje bez přilby, aniž by ho startér na tuto závadu upozornil, není to chyba závodníka, ale chyba startéra, který nesmí disciplínu odstartovat bez kontroly soutěžících – nelze pokus hodnotit jako neplatný.
     Po předání štafety pro soutěžícího, který štafetu předal, plnění disciplíny končí, tzn. může si např. i sundat přilbu (tato situace nebude hodnocena jako nedokončení disciplíny se všemi pomůckami, se kterými byla započata)

l) nepřekoná-li soutěžící překážku
m) pokud byl rozdělovač při napojování hadice na něj nesen
n) neprotne-li soutěžící v případě použití el. časomíry cílový paprsek časomíry
o) neproběhne-li soutěžící cílem ve své dráze