Bookmark and Share

Slovo starosty OSH

Vydáno dne 10. 07. 2009 (3115 x přečteno)

Starosta SDH p. František Křesťan


Milí čtenáři,
     dostává se Vám k nahlédnutí Almanach okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, který připomíná historii hasičů okresu Klatovy, a sice od sloučení okresů Klatovy, Horažďovice a Sušice v roce 1960. K historii hasičů od jejich vzniku již bylo vydáno dostatek materiálů a navíc ji zde také uvádí pan Václav Hulec bývalý pracovník Krajského výboru Svazu požární ochrany ČSSR, nyní čestný člen výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy Slezska plzeňského kraje, nositel titulu „Zasloužilý hasič“.
     V Almanachu chceme vzpomenout začátky od sloučení, až do dnešní doby tzn. do konce roku 2008. Po sloučení okresů měl Okresní výbor Svazu požární ochrany v Klatovech 280 základních organizací Svazu požární ochrany, které byly rozděleny do 50 ti okrsků. Okrskový systém řízení tzn. bezprostřední styk mezi organizacemi a okresem byl a je dosud velice dobrá a sám si nedovedu představit přímý styk se sbory, kterých nyní máme v okrese 235. V roce 1972 došlo ke sloučení okrsků z původních 50 na 31. Okrsky plní svoje poslání velmi dobře, dvakrát do roka, vždy před soutěžemi a výročními valnými hromadami, se schází členové výkonného výboru Okresního sdružení hasičů, okresní kontrolní a revizní rady a členové odborných rad našeho okresu se starosty a veliteli okrsků, kde si jednotliví funkcionáři okrsků převezmou materiály pro své sbory. Jedná se o materiály k soutěžím, výročním valným hromadám a především Zpravodaj okresního sdružení hasičů, ve kterém jsou sbory informovány o činnosti výkonného výboru a odborných rad okresu, dále jsou seznamovány s výsledky soutěží včetně hry „PLAMEN“, odborné přípravy členů zásahových jednotek a dalšími informacemi o činnosti okresního sdružení. Přes to, že Zpravodaj dostanou všechny sbory, jeho obsah se většinou nedostane mezi členskou základnu, takže Zpravodaj neplní hlavní poslání, ale já doufám, že se to časem zlepší.
     Významná je činnost výkonného výboru Okresního sdružení hasičů (dříve předsednictvo Okresního výboru Svazu požární ochrany), která podle platných Stanov řídí činnost mezi Shromážděním delegátů Sborů dobrovolných hasičů (dříve Okresní konference Svazu požární ochrany), která se koná jednou za 5 let (dříve po 3 a 2 letech). Samotní členové výkonného výboru by nezvládli zajistit činnost v celé šíři, a proto jim pomáhají odborné rady (dříve komise okresního výboru), které zajišťují činnost na určeném úseku. Jsou to Odborná rada velitelů, Odborná rada prevence, Odborná rada mládeže, Odborná rada žen a Okresní kontrolní a revizní rada. Všechny tato rady a výkonný výbor pracují celoročně podle svých plánů práce a vzájemně dobře spolupracují.
     Nemohu opomenout velmi významnou část naší činnosti a to práci žen. Dříve v okrese pracovala komise žen Okresního výboru Svazu pořární ochrany, která podporovala nábor žen do základních organizací a pomáhala řídit jejich činnost. Ženy se zapojily do soutěží, ale protože v rámci okrsku bývalo jedno, zřídka dvě družstva žen a tím jednotlivá družstva nemohla dobře posoudit výsledky, začali jsme pořádat samostatné soutěže požárních družstev žen okresu Klatovy. Hlavním iniciátorem byl tehdejší okresní velitel pan Pavel Baštář a svým zápalem dokázal nadchnout všechny členky komise žen, členy štábu výcviku,členy pléna okresního výboru, ale i funkcionáře základních organizací. Tato soutěž velmi pomohla propagaci práce žen ve sborech. Po změně stanov v roce 1990 byla komise žen zrušena a nebyla nahrazena odbornou radou. Tím došlo v prvním volebním období k úbytku našich členek a v některých sborech všechny ženy ukončily své členství. Tato skutečnost nás přivedla k tomu, že na 2. shromáždění delegátů Sdružení dobrovolných hasičů okresu Klatovy v roce 1995 jsme navrhli ustanovení odborné rady žen, která byla tímto shromážděním zvolena a navázala na předchozí práci komise žen. Následně došlo opět ke zvýšení počtu našich členek. V současné době je samostatná soutěž hasičských družstev žen pořádána jako vyřazovací (okrskové) kolo soutěže, ze které nejlepších 6 družstev z obou kategorií postupuje do okresního kola. Samozřejmě, že se naše členky zapojují do celé šíře naší činnosti, ale samostatnou soutěž družstev žen pořádáme v celé republice jen my a proto jsem jí zde věnoval velký prostor.
     Řada našich členů je rovněž volena do vyšších orgánů např. Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jejich odborných rad (dříve plenárního zasedání Krajského výboru a Ústředního výboru Svazu požární ochrany a jejich komisí). Tito funkcionáři zajišťují rychlý přenos informací z jednání nadřízených orgánů a tím udržují práci okresního sdružení na velmi dobré úrovni.
     V roce 1996 začal u nás pracovat „Klub zasloužilých hasičů“, ve kterém je nyní zařazeno 258 členů ze 120 sborů. Klub se schází jednou za rok a to v měsíci dubnu, kde jsou jeho členové informováni o práci okresního sdružení hasičů a zároveň  schvalují vlastní činnost. Každoročně je pořádán jednou a dvou denní zájezd. Hlavním posláním klubu je péče u zasloužilé členy a funkcionáře sborů, kteří část svého života a většinu volného času zasvětili dobrovolné požární ochraně a nyní již pro svůj věk a různé neduhy nemohou tuto činnost plně vykonávat, ale chtějí být i nadále informováni o celé šíři naší práce. Klub je otevřen všem, kteří splňují kritéria a které vlastní sbor navrhne. Klub má vlastní sedmičlenný výbor, který jako první řídil pan Ladislav Vávra a nyní jej řídí pan František Soukup. Touto formou chceme poděkovat našim seniorům za jejich dobrovolnou a ne vždy oceněnou práci, kterou neúnavně podporovali přetrvání původní hasičské myšlenky a nedovolili její zánik za žádného režimu v posledních několika létech se nám do soutěží zapojuje více družstev, hlavně díky Pošumavské hasičské lize, pohárovým soutěžím, do soutěží pořádaných v rámci oslav SDH a do memoriálových soutěží. Toto vyžaduje větší nároky na členky a členy soutěžních družstev. S účastí na soutěžích a výsledky jsou všichni pravidelně seznamováni ve Zpravodaji.
     Naše okresní organizace byla po dobu svého trvání pověřena krajským výborem pořádáním soutěží, kterých jsme se zhostili velice dobře, ať to byly soutěže dětí, dorostu, žen a mužů. Ústředím jsme byli také požádáni o pořádání Mistrovství ČR v požárním sportu a to v létech 1994, 2000 a 2002, které se konalo vždy v Sušici a bylo SDH velice dobře zajištěné a Výkonným výborem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bylo hodnoceno na výbornou. Sbor dobrovolných hasičů ve Strážově byl v roce 2005 pověřen konáním soutěže O pohár starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
     V roce 2000 navrhl náměstek starosty okresního sdružení pan Bohumír Bucifal pořádání okresního hasičského plesu. Tento návrh byl projednán, schválen a v následujícím roce byl uspořádán za podpory různých sponzorů I. Okresní hasičský ples. Od té doby se pořádání stalo tradicí. Díky finanční a materiálové pomoci od různých sponzorů, sborů dobrovolných hasičů, podnikatelů, podniků, obecních a městských úřadů se nám vždy podařilo získat bohatou tombolu a tím zajistit výnosnost plesu. V roce 2003 vyl náš ples spojen s republikovým plesem a konal se v Nýrsku za velké podpory Městského úřadu, který na základě zájmu ve velmi krátké době nechal upravit tělocvičnu tak, že zde mohla hrát druhá kapela. Tento úspěch jsme zopakovali v roce 2007 v Klatovech a zde se v rámci republikového plesu vyhlašovaly výsledky Miss hasička. Díky výborné organizaci je o účast na okresním plese vždy veliký zájem a tím jsou všechny plesy ziskové. Tento zisk nám pomáhá financovat činnost okresního sdružení, a proto chci všem sponzorům a pořádajícím sborům dobrovolných hasičů poděkovat.
     Nejvyšším orgánem našeho sdružení je Sjezd delegátů sborů dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska (dříve Sjezd ústředního výboru Svazu požární ochrany ČSSR). I Sjezd se konal v roce 1995 v Českých Budějovicích, II. Sjezd v roce 2000 ve Žďáru nad Sázavou a pořádáním II: řádného sjezdu byl pověřen náš okres. Sjezd se konal 2. A 3. Července 2005 v Kulturním domě v Klatovech. Naším hlavním úkolem bylo ubytovat 500 delegátů a hostů, což se nám podařilo ke spokojenosti většiny přítomných. Největší zásluhu na této organizaci měla pracovnice a místostarostka Okresního sdružení hasičů pani Zdeňka Hošťálková. Jako sčítači hlasů a opatrovatelé jednotlivých krajských delegací se velmi dobře uplatnili vybraní členové a členky odborných rad. Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu tohoto sjezdu, patří vřelé poděkování. Rovněž musím poděkovat Městskému úřadu v Klatovech za jeho finanční příspěvek. Organizace a průběh tohoto sjezdu byl výkonným výborem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska hodnocen velmi dobře. Našemu okresu zde starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka pan Ing. Karel Richter předal Čestný prapor za dlouholeté a stabilní výsledky našeho okresního sdružení.
     Práce našeho sdružení na všech úrovních nemůže probíhat samostatně. Velmi dobře jsme vždy spolupracovali s profesionálními hasiči Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje územního odboru Klatovy /dříve Okresní inspekce požární ochrany a Veřejný požární útvar v Klatovech). Nejpodstatnější spolupráce probíhala a nadále trvá především na úseku odborné přípravy funkcionářů sborů a jednotek požární ochrany obcí, dále pak v materiálovém a technickém zabezpečení soutěží včetně převozu překážek a v neposlední řadě i při opravách a údržbě techniky sborů. Jsme jedním z mála okresů, kde je vzájemná spolupráce na velice dobré úrovni. Jistě má na to vliv i skutečnost, že většina profesionálních hasičů je rovněž členy dobrovolných sborů, vykonávají zde různé funkce, v okrscích, odborných radách a ve výkonném výboru a proto mají k dobrovolné práci velmi dobrý vztah.
     Nutně potřebujeme i spolupráci s obcemi a městy a mohu zde s radostí konstatovat, že v našem okrese je tato spolupráce tradičně na velmi dobré úrovni. Ze zákona o požární ochraně jsou města a obce povinni zajistit požární ochranu ve své působnosti a proto jsou zřizovateli jednotek požární ochrany. Všichni členové těchto jednotek jsou jmenováni z řad členů dobrovolných hasičů a jsou zdravotně a odborně způsobilí pro různé druhy zásahů při požárech a živelných pohromách. Mimo toho naše sbory pořádají v obcích různé kulturní a společenské akce, protože ve většině místech jsme v současné době jediným občanským sdružením.

Vážení čtenáři,
     Byl bych rád, kdybyste všichni přijalo tento Almanach nejen jako dokument uplynulých let, ale především jako poděkování několika desetitisícům dobrovolných hasiček a hasičů za jejich obětavou dobrovolnou práci, jejich rodinným příslušníkům za jejich pochopení a všem ostatním občanům za pomoc. Našim nástupcům tímto přeji, aby měli vždy dostatek takových pracovitých lidí, jako jsme měli my a aby se nikdy nezpronevěřili základní myšlence našeho sdružení, kterou končím svůj příspěvek.
                           Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu.
                   František Křesťan
         – starosta okresního Sdružení hasičů v Klatovech


Zdroj: starosta SDH Klatovy


Další články

Vše kolem sborů okresu Klatovy

    Skupiny článků