Bookmark and Share

Pravidla ligy děti 2013 - Požární útok

Vydáno dne 09. 06. 2013 (8979 x přečteno)

V požárním útoku soutěží 7 členů. Organizátoři kol rozhodnou o případné obsluze motorové stříkačky dospělým strojníkem a provádění jednoho nebo dvou pokusů. 


  Materiální zabezpečení:
- plošina 2x2 m zvýšená 10 cm od terénu, případně s podložkou pod přívodní vedení ve formě gumových nebo textilních běhounů (podložka nemusí být pro všechna družstva jednotná, družstvo může použít i vlastní)
- 2 savice o průměru 110 mm x 1,6 m ± 5 cm včetně šroubení, s klasickým savicovým šroubením (nikoli DIN)
- 1 sací koš o průměru 110 mm se zpětnou klapkou
- 2 hadice B 75, min. délka 9,5 m izolované => min. plošná šíře hadic = 113 mm
- 4 hadice C 52, min. délka 9,5 m izolované => min. plošná šíře hadic =  79 mm
- 1 rozdělovač
- 2 proudnice C 52 (výstřiková hubice průměr 12,5 mm, max. délka 45 cm včetně půlspojky, jednotné pro všechna družstva – dodává pořadatel)
- 1 přenosná motorová stříkačka (bez nasazeného víčka na sacím hrdle stroje) s přetlakovým ventilem nastaveným na 0,3 MPa (3 atm), jednotný pro všechna družstva – dodá pořadatel
- 1 nádrž na vodu s obsahem nejméně 1000 litrů a o výšce 0,8 m
- 2 terče
- 1 hadice B 75 (na odpadní vodu + např. hydrantový nástavec)
- 4 hákové klíče (nejsou nutnou součástí)

Všechny hadicové půlspojky včetně půlspojek rozdělovače a půlspojky na motorové stříkačce mohou být osazeny pojistkami proti rozpojení.

Pořadatel dodává tento materiál pro provedení útoku:
- plošina 2x2 m
- 2 proudnice C 52
- přetlakový ventil
- nádrž na vodu
- terče
- 1 hadice B 75 na odpadní vodu
Ostatní materiál si zajišťuje soutěžní družstvo vlastní (pokud dle rozhodnutí štábu nebude připraven ostatní materiál jednotný, který bude moci použít kterékoliv družstvo).

     Veškerý použitý materiál musí být bez úprav. Motorová stříkačka musí odpovídat podmínkám uvedeným v příloze č. 4 vyhlášky č. 255/1999 Sb. Na motorových stříkačkách nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce, technickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spouštěče (např. odstraněná zpětná klapka z výtlačného potrubí, popř. nadzvednutá a zajištěná; upravené výfukové potrubí, upravenou vývěvu, upravené ovládání plynu – způsob ovládání jiný než přímo na karburátoru, na skříni čerpadla nesmí být žádná vymezovací vložka apod.).
     Rozdělovač je možno použít klasický – dvě protilehlé hrdla B 75 a dvě hrdla C 52. Nezáleží na typu ventilů (šroubovací i kloubový). Není povoleno použít typ bez středního výstupního hrdla B 75.
     Savice nesmí být upravovány, tj. šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu v celé jeho délce, na straně matky pouze jednu těsnící gumičku. Vodící náběh nesmí být delší než 35 mm včetně závitu a to jak na straně savice se závitem, tak na konci savice s matkou. Délka vodícího náběhu se měří na straně savice se závitem od čela savice po okraj zvýšeného lemu, na straně savice s matkou od čela matky posunuté na doraz ke kraji savice po čelo vodícího náběhu. Používání tzv. o-kroužků je povoleno.
     Plošná šířka hadic se měří minimálně 1 m od půlspojky hadice pomocí přípravku, který umožňuje úplné zploštění hadice, a cejchovaným měřidlem (nejlépe posuvné měřidlo – tzv. šupléra). Šířku hadice může rozhodčí měřit na více místech (problém se speciálně vyráběnými hadicemi – střední část je užší než okraje). Šířka hadice se zpravidla měří před signálem startéra nebo jeho pomocníka, kterým začíná družstvu příprava základny. Může být měřena i po skončení útoku při kontrole délky hadic.
     Sací koš musí mít funkční klapku, ovládanou z venkovní strany koše a musí mít původní krycí mřížku nebo krycí mřížku s velikostí oka max. 25 mm2.
     Přetlakový ventil musí být nastaven na 0,3 MPa. Rozhodčí na základně je povinen jej před každým pokusem zkontrolovat, je-li nastaven správně. Doporučuje se jeho zaplombování v poloze nastaveného tlaku. Manipulace členů družstva nebo vedoucího s přetlakovým ventilem (změna nastaveného tlaku) je nepřípustná a bude hodnocena jako případ hrubého porušení kázně a vyloučení kolektivu ze soutěže.

Popis základny a rozmístění nářadí
  
  Základnu tvoří plošina o rozměrech 2x2 m zvýšená 10 cm od terénu.
     Na plošině je nářadí a motorová stříkačka s napojeným přetlakovým ventilem. Nářadí a motorová stříkačka nesmí přesahovat obrysy základny. Mezi ozuby spojek, případně mezi čelem závitu koše a čelem šroubení savice, musí být prostor pro proložení archu papíru. Veškeré nářadí na základně se může dotýkat, opírat nebo položit na stroj, s výjimkou zavěšení spojky hadice B na přetlakový ventil nebo motorovou stříkačku. U kategorie starší mohou být savice i postaveny nebo položeny přes motorovou stříkačku.
    
     Půlspojka hadice B nesmí být položena na přetlakovém ventilu, případně přes něj přehozena. Vyskládání části hadice B na její svinutý kotouč a následné položení půlspojky na toto vyskládání není hodnoceno jako zavěšení půlspojky, tzn. je povoleno. V tomto případě je nutno dodržet pravidlo o dodržení vzdálenosti mezi zuby půlspojek.
Pokud je savice postavena nebo položena na stroji, nesmí přitom přesahovat obrysy základny.

     U kategorie mladší je přívodní vedení, mimo sací koš, našroubované na stroj, může tedy přesahovat obrysy základny.
     Základna musí být připravena k provedení disciplíny do 5 min. od pokynu rozhodčího disciplíny. Rozhodčí může dát pokyn k přípravě základny tehdy, je-li na ní k dispozici přetlakový ventil. Při přípravě základny může pomáhat jen vedoucí družstva, po uplynutí časového limitu musí opustit prostor plnění disciplíny.

     Při přípravě základny je povolena pomoc jiných dospělých osob než vedoucího kolektivu pouze při umísťování stroje na základnu nebo při jeho odstranění ze základny. Po dokončení položení stroje na základnu musí tyto osoby bez prodlení opustit soutěžní prostor. Tyto osoby nesmí nadále nijak družstvu pomáhat, tzn. nesmí ani umisťovat značky na soutěžní dráhu apod. Nerespektování tohoto ustanovení bude hodnoceno jako pomoc cizí osoby při plnění disciplíny a tím neplatný pokus.
     Při přípravě základny si může soutěžní družstvo umístit na soutěžní dráhu značky (terčíky) např. pro odložení rozdělovače apod. Tyto značky musí mít takovou formu, aby na dráze soutěžícím nijak nepřekážely, a aby díky nim nemohlo dojít k žádnému zranění (terčík z umělohmotné folie, kousek hadry apod.). Kterýkoliv rozměr značky je max. 10 cm.

     Startovní čára, vyznačená 10 m od středu základny, je čelem nebo bokem k základně (viz. obrázek č. 1).
     Na levé straně, v rovině se zadní stěnou základny (při pohledu od základny směrem k terčům – viz obrázek č. 1) – 2,5 m od středu základny, je nádrž s vodou. Nádrž musí být před každým útokem plná vody. Po dobu trvání disciplíny musí být nádrž doplňována vodou. 35 m od středu základny ve směru útoku je vyznačena hranice (čára stříkání), kterou soutěžící nesmí v průběhu nástřiku přešlápnout, ani se jí žádnou částí těla dotknout. 5 m za čárou stříkání jsou umístěny terče. Terč je štít o rozměrech 50x50 cm, uprostřed s otvorem o průměru 50 mm ve výšce 160 cm nad zemí, za kterým je umístěna plechovka s objemem 4-5 litrů. Tam, kde jsou podmínky, mohou být použity  mechanické nebo elektronické nástřikové terče pro požární sport.

Provedení útoku
   
 Před zahájením útoku nastartuje dospělý strojník motorovou stříkačku. Povel ke startu se dává, až když je stroj v chodu. Na signál startéra vybíhá soutěžní družstvo od libovolné startovní čáry (celé družstvo pouze z jedné startovní čáry) k motorové stříkačce, od níž:
a) starší kategorie utvoří pomocí dvou savic a sacího koše přívodní vedení, dopravní a útočné vedení s použitím dvou hadic B, rozdělovače, dvou hadic C a proudnice C pro první útočný proud a dvou hadic C a proudnice C pro druhý útočný proud.
b) mladší kategorie  na předem utvořené přívodní vedení připojí sací koš a vytvoří dopravní a útočné vedení – stejné jako u starší kategorie
     Sací koš musí být našroubován na savici před ponořením do vodního zdroje a rovněž po vyjmutí savice z vodního zdroje po ukončení pokusu. Do doby ukončení pokusu musí být savice sešroubovány.
     Útok se může vykonávat libovolným způsobem, hadice se mohou po odstartování spojovat na základně, mohou se přenášet, rozvinovat nebo tahat.
     Určený člen soutěžního družstva starší kategorie obsluhuje pod dozorem dospělého strojníka motorovou stříkačku a bez přímé pomoci zavodní čerpadlo. Hrozí-li nebezpečí poškození stroje, má osoba pověřená štábem kola právo účinně zasáhnout, avšak pouze v případě, že se jedná o stroj dodaný pořadatelem. V případě, že soutěžící nastoupí s vlastním materiálem, má právo zasáhnout v případě hrozby poškození stroje pouze „řádně označená“ osoba (odpovědný vedoucí družstva nebo osoba jím pověřená). V případě ohrožení života nebo zdraví má právo zasáhnout kterákoli osoba. V těchto případech se pokus neopakuje.
     V kategorii mladších vykonává obsluhu stroje dospělá osoba (dle rozhodnutí pořadatele)
- pověřená štábem soutěže (stejná pro všechna družstva) v případě jednotného materiálu dodaného pořadatelem
- jednotliví vedoucí družstev či osoby jimi pověřené (každý u svého družstva) v případě vlastního materiálu
     Vzájemná pomoc jednotlivých členů družstva je povolena (např. držení proudnice, vzájemná opora člena o člena, spojování hadic apod.).
     Disciplína je ukončena sražením obou plechovek, resp. Signalizací obou terčů po naplnění obou nádrží vodou.

Počet rozhodčích:

1 rozhodčí disciplíny
1 rozhodčí (pomocný časoměřič po dobu sání a trvání pož. útoku)
1 startér
2 rozhodčí u terčů
3 časoměřiči
1 dospělý strojník u motorové stříkačky
1 pomocník startéra (závodčí na start)
1 zapisovatel


Hodnocení:
   Pokus je neplatný, nejsou-li splněny předepsané podmínky pro požární útok:
a) není-li sací koš přišroubován na savici před ponořením do nádrže, rovněž po ukončení útoku a vyjmutí vedení z vodního zdroje, nejsou-li savice do ukončení požárního útoku sešroubovány

     Rozumí se, že sací koš musí být našroubován na savici před svým ponořením do kádě, tzn. pokud vypadne soutěžícímu z ruky a spadne do kádě ještě před našroubováním, je to hodnoceno jako neplatný pokus, i když jej závodník vytáhne, našroubuje a teprve potom savici i s košem ponoří do kádě. Po vyjmutí savice z nádrže musí koš na savici prokazatelně držet. Rozhodčí se jej při hodnocení nemůže dotýkat. Závodník nesmí koš pod hladinou vody dotahovat.

b) nestříká-li útočný proud do svého terče (křížení), nebo pomáhá-li při naplnění terče či sražení plechovky druhý proud

     Křížením se rozumí situace, kdy proud z levého hrdla C rozdělovače stříká do pravého terče a opačně. Při hodnocení křížení musí být rozdělovač postaven na nožkách, tzn. pokud je otočen kohouty k zemi a proudy jsou překříženy, je nutno jej otočit.
     Pro posouzení pomoci při stříkání je rozhodující, jestli se vodní proud z proudnice dotkne terče, do něhož podle pravidel nesmí stříkat. Nemusí přitom nutně dojít ke sražení plechovky nebo naplnění terče.

c) pomůže-li při plnění disciplíny soutěžnímu družstvu jiná (cizí) osoba

     Cizí osobou se rozumí každá osoba, která není členem kolektivu, tzn. i vedoucí kolektivu nebo dospělý strojník. Pomocí se rozumí jakákoliv fyzická pomoc (např. dotek na ovládání plynu stroje, zvednutí upadnutého materiálu apod.) v průběhu plnění disciplíny. Slovní pomoc při plnění disciplíny (např. pokyny vedoucího strojníkovi) se nehodnotí jako pomoc.
     Cizí osobou se také rozumí jiná osoba než vedoucí kolektivu, která by pomáhala družstvu s přípravou základny nebo s umístěním značek na soutěžní dráhu.
     Pokud např. spadne připravený sací koš ze základny po jejím schválení rozhodčím, může soutěžící nebo vedoucí požádat rozhodčího o opravu. Tato oprava musí být provedena v limitu na přípravu základny. Pokud bude tento limit překročen, bude pokus odstartován bez možnosti provedení úpravy materiálu na základně. Po odstartování není možno již žádat o opravu ani ji provádět.

d) pokud není zavodněno čerpadlo do 60 sekund od povelu startéra a pokud není útok ukončen do 120 sekund

     Čerpadlo se považuje za zavodněné, pokud se voda dostane z výtlačného hrdla stroje do hadice B (nezáleží na tom, jak daleko). Rozhodčí, jemuž toto hodnocení přísluší, musí upozornit rozhodčího disciplíny na překročení časového limitu pro zavodnění čerpadla (např. zvednutím červeného praporku). Toto upozornění musí následovat ihned po překročení časového limitu, nikoli až po ukončení pokusu.

e) překročí-li v průběhu stříkání do terčů kterýkoli soutěžící čáru nástřiku nebo se jí dotýká

     Průběh stříkání do terčů je definován jako doba od výstřiku  proudu vody z proudnice do ukončení pokusu. Nezáleží přitom na tom, jestli proud stříkal do terče nebo mimo něj. Pokud soutěžící překročí vlastní čáru stříkání nebo její pomyslné prodloužení v celé šířce dráhy disciplíny při stříkání, je toto hodnoceno jako neplatný pokus. Dotek čáry stříkání lze hodnotit pouze na vyznačené čáře stříkání, nikoli na jejím pomyslném prodloužení. Doporučuje se proto vyznačit čáru stříkání nepřerušovanou po celé šířce dráhy požárního útoku. Při hodnocení se jedná pouze o hodnocení dotyku čáry nebo překročení čáry soutěžícím – přesáhnutí kolmé roviny čáry např. proudnicí se nehodnotí.

f) použije-li soutěžní družstvo saponát nebo jiný prostředek k napěnění a tím i rychlejší signalizaci terčů

     Použití mýdlového nebo jiného prostředku pro mazání závitů savic nebo hadicových půlspojek není považováno za chybu dle tohoto pravidla.

g) pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zahájena

     Např. pokud soutěžícímu upadne v průběhu plnění disciplíny přilba, musí zastavit, nasadit si ji a teprve potom pokračovat v plnění disciplíny. Není přípustné, aby ji jen vzal do ruky, plnil disciplínu bez ní a před ukončením pokusu si ji nasadil – pokus bude hodnocen jako neplatný.

h) pokud při plnění disciplíny není použit všechen materiál, který je pro plnění disciplíny předepsán

Doplnění hodnocení:
     Pokud není při vytvoření vedení použit materiál, který je k tomu určen (např. zapomenutá hadice B nebo C na základně) a přesto se podaří družstvu pokus dokončit, je tento pokus hodnocen jako neplatný, protože nebyly splněny podmínky, které jsou popsány v kapitole PROVEDENÍ POKUSU. Hákové klíče mohou být na základně (není podmínkou), není však nutno je použít pro sešroubování savic.